Login
Začnite ihneď

Obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 18. jún. 2020

Úvod

Nasledujúce zmluvné podmienky („Zmluvné podmienky“) sú právnou dohodou medzi Vami („vy“, „vás“) a spoločnosťou SumUp Payments a („SumUp“, „my“, „náš“ alebo „nás“), ktorá upravuje Vaše používanie nášho systému pre spracovanie platieb a ďalších služieb, našej mobilnej aplikácie („Aplikácia“ alebo „Softvér“) a ktorejkoľvek verzie našich zariadení pre prijímanie platobných kariet („Terminál“) (súhrnne „Služby“).

Spoločnosť SumUp je plne autorizovaná platobná inštitúcia regulovaná Úradom pre finančné konanie a je spoločnosťou s ručením obmedzeným, registrovanou v Anglicku a Walese pod registračným číslom 07836562 a s registrovaným sídlom 32 - 34 Great Marlborough St, Londýn, W1F 7JB, UK.

Táto dohoda je rozdelená na tri časti: Prvá časť popisuje všetky podmienky, ktoré upravujú vaše používanie Služieb. Druhá časť popisuje všetky zmluvné podmienky, ktoré upravujú spracovanie platieb ako súčasť Služieb. Tretia časť obsahuje dodatočné právne podmienky, ktoré vymedzujú právny vzťah medzi Vami a nami.

Pre používanie našich Služieb musíte v plnej miere akceptovať tieto Zmluvné podmienky spolu s našou politikou ochrany osobných údajov („Politika ochrany osobných údajov“) a prijatím týchto Zmluvných podmienok potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali našu Politiku ochrany osobných údajov.

ČASŤ PRVÁ - Služby

1. Všeobecné informácie

1.1. Naše Služby vám umožňujú prijímať transakcie platobnými kartami („Transakcie”) pre vašich zákazníkov („Držiteľ karty“) použitím kompatibilného mobilného zariadenia, našej Aplikácie a Terminálu (ktorý sa vyžaduje pre manuálne zadávané transakcie). Na našej webovej stránke nájdete aktualizovaný zoznam všetkých kompatibilných mobilných zariadení a akceptovaných platobných kariet.

1.2. Môžete používať Služby buď prostredníctvom nami poskytovaného Terminálu, alebo manuálnym zadávaním údajov platobnej karty. Keď prijmete Transakcie použitím niektorého z našich Terminálov, Terminál bude použitý na spracovanie a autorizovanie Transakcií medzi platobnou kartou a našimi servermi.

1.3. Všetky finančné prostriedky vyplývajúce z vašich Transakcií budú pripísané v náš prospech a akékoľvek sumy, ktoré vám dlhujeme, pripíšeme po ich prijatí na váš bankový účet v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami („Výplata“). Pred každou Výplatou odrátame príslušné poplatky („Poplatky“). V prípade, ak si zvolíte platobný plán („Plán“), všetky relevantné opakované poplatky budete platiť na základe vami zvoleného Plánu. Naše aktuálne Poplatky a Plány sú uvedené na našej webovej stránke.

1.3.1 Môžeme vám poskytnúť bezkartové platobné služby, ktoré vám umožnia prijímanie platieb elektronického obchodovania prostredníctvom aplikácie tretej strany („Aplikácia partnera”), teda prostredníctvom mobilnej Aplikácie alebo webovej stránky, ktorú vám poskytne partner („Partner”) podľa osobitného obchodného vzťahu medzi Vami a Partnerom. V prípade, že prijmete Platby elektronického obchodovania, nevzťahujú sa na vás ustanovenia tejto Dohody týkajúce sa Čítačiek kariet a postupov v súvislosti s kartou poskytovanou platiteľom.

Sme zodpovední len za platobné služby poskytované ako súčasť aplikácie partnera. Nie sme zodpovední za funkčnosť Aplikácie partnera alebo za akúkoľvek službu, ktorú vám alebo držiteľom karty poskytuje váš Partner.

Pokiaľ sa vy a Partner dohodnete, môžeme účtovať poplatky ktoré pokrývajú nielen naše transakčné poplatky, ale zahŕňajú aj poplatok v mene Partnera na inkasovanie finančných prostriedkov, ktoré dlhujete Partnerovi podľa osobitnej obchodnej dohody uzavretej medzi Vami a Partnerom („Poplatok partnerovi“).

1.4.1. Prijatím týchto zmluvných podmienok vyhlasujete a žiadate, aby sme účtovali zmiešané poplatky za rozličné kartové produkty v súlade so sadzobníkom poplatkov.

1.4.2. Poskytneme vám prístup k aktuálnym výpisom z účtov. Prijatím týchto zmluvných podmienok žiadate a súhlasíte s tým, aby sme zhromažďovali informácie o poplatkoch podľa značky, aplikácie, kategórie platobného nástroja a sadzieb výmenných poplatkov platných pre transakciu, pokiaľ sa vzťahujú, a aby sme vám tieto informácie periodicky sprístupňovali, minimálne raz mesačne a spôsobom, ktorý vám umožňuje informácie uložiť a reprodukovať ich v nezmenenej forme.

1.5. Naše povinnosti v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami sa obmedzujú na poskytovanie Účtu a Služieb. Vyvinieme primerané úsilie, aby sme vám poskytovali Služby dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem (7) dní týždenne, celoročne. Služby, ktoré sú vám poskytované, však môžeme podľa nášho rozumného uváženia pozastaviť alebo môžeme obmedziť trvanie Služieb na účely údržby, alebo pokiaľ si to vyžaduje zákon alebo pokiaľ porušíte podstatné povinnosti podľa týchto Zmluvných podmienok alebo v prípade, že máme dôvodné podozrenie na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.

1.6. V prípade potreby vám poskytneme históriu Transakcií a ďalšie analytické systémy.

1.7. Z času na čas môžeme Služby aktualizovať alebo modifikovať s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho oznámenia.

1.8. Vyhradzujeme si právo poveriť tretiu stranu plnením niektorých alebo všetkých našich povinností v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami.

2. Účet SumUp

2.1. Na používanie Služieb SumUp sa musíte zaregistrovať a prihlásiť do účtu SumUp („Účet“). Potvrdzujete, že všetky informácie odoslané vami o vás a/alebo vašom podnikaní, sú platné v čase uzavretia týchto Zmluvných podmienok. Po úspešnom prihlásení dostanete e-mail s potvrdením na vašu primárnu, registrovanú e-mailovú adresu. Môžete si otvoriť len jeden (1) Účet, pokiaľ vám výslovne neschválime otvorenie ďalších Účtov alebo Vedľajších účtov. Musíte zaistiť, že informácie zaznamenané vo vašom Učte sú vždy presné a aktuálne.

2.2. Musíte si zvoliť dostatočne popisné identifikačné meno, ktoré - ak sa líši od názvu vašej spoločnosti - jasne identifikuje vás alebo vaše podnikanie a musíte poskytnúť svoje správne kontaktné telefónne číslo. Identifikačné meno a kontaktné číslo sa môžu zobrazovať na výpise z účtu Držiteľa kreditnej alebo debetnej karty.

2.3. Po zaregistrovaní a prihlásení sa do Účtu a prijatí týchto Zmluvných podmienok môžeme vykonať kreditnú kontrolu vašej osoby a môžeme vás požiadať, aby ste dodali dodatočné dokumenty, aby sme mohli vykonať nevyhnutné kontroly v súlade s platnými zákonmi a smernicami proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, tak ako určíme na základe nášho vlastného uváženia. Nadobudneme takéto kreditné informácie a vykonáme dodatočné kontroly, v rámci ktorých nám musíte v potrebnej miere poskytnúť svoju súčinnosť.

2.4. Na základe nášho uváženia rozhodneme, či vaša totožnosť bola správne overená podľa časti 2.3. Dovtedy, kým nebude vaša totožnosť úspešne overená, budú tieto Zmluvné podmienky predstavovať predbežnú dohodu, ktorá vás v plnej miere zaväzuje a my si počas tejto doby vyhradzujeme právo ukončiť alebo vôbec nezačať poskytovanie Služieb podľa týchto Zmluvných podmienok.

2.5. Váš Účet bude registrovaný na jednom z našich serverov. Vyhradíme sumu vo výške akýchkoľvek súm, ktoré vám dlhujeme, a to oddelene od našich vlastných finančných prostriedkov, ale spoločne so sumami držanými v mene iných Účtov, na separátnom bankovom účte v súlade s našimi regulačnými povinnosťami.

2.6. Pokiaľ nepretržite po dobu dvoch (2) rokov neprebehne žiadna aktivita na vašom Účte SumUp, budeme mať právo, aby sme vám poslali oznámenie na vašu registrovanú e-mailovú adresu a v prípade, ak v lehote do tridsiatich (30) dní neodpoviete na naše oznámenie s odpoveďou, že Účet si chcete ponechať, váš Účet automaticky zatvoríme. S vašimi finančnými prostriedkami sa bude narábať podľa platného zákona a v prípade, ak je to umožnené, budú pripísané spoločnosti SumUp.

3. Obmedzenia pri Používaní Služieb

3.1. Aby ste mohli používať naše Služby, budete potrebovať kompatibilné mobilné zariadenie a internetové pripojenie dodávané treťou stranou. Takéto tretie strany vám môžu účtovať za používanie mobilného zariadenia a/alebo internetového pripojenia na účely prístupu k Službám a budete výlučne zodpovední za uhradenie týchto poplatkov.

3.2. Prijatím týchto Zmluvných podmienok potvrdzujete, že ste fyzickou osobou alebo právnickou osobou konajúcou výlučne vo vašej vlastnej obchodnej alebo odbornej kapacite a v čase podpísania týchto Zmluvných podmienok ste riadne oprávnení podnikať v jednej alebo vo viacerých krajinách, ktoré pokrývame („Územia“). Poskytneme vám a priebežne budeme aktualizovať zoznam Území na našej webovej stránke (sumup.sk/pricing/). Ak ste fyzickou osobou, musíte mať minimálne osemnásť (18) rokov, aby ste používali Služby. Kedykoľvek vás môžeme požiadať o dôkaz o vašom veku.

3.3. Prijatím týchto Zmluvných podmienok taktiež súhlasíte s pravidlami siete („Pravidlá siete”) tak, ako sú určené spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty, okrem iného spoločnosťami Visa a MasterCard (súhrnne „Kartové schémy”). Podľa Pravidiel siete môže byť potrebné, aby niektorí z našich obchodníkov uzavreli osobitnú dohodu s niektorým z našich nadobúdacích bankových partnerov alebo samotnými Kartovými schémami, v závislosti od objemu Transakcií. Ak ste takýmto Obchodníkom, túto skutočnosť vám oznámime a v odpovedajúcej časovej lehote vám poskytneme osobitnú dohodu. V prípade rozporu medzi týmito Zmluvnými podmienkami a takouto dohodou nadobúdateľa budú mať prednosť podmienky dohody nadobúdateľa.

3.4. Bez predošlého výslovného oprávnenia od nás nemáte nárok na prijatie Transakcií týkajúcich sa tovarov a/alebo služieb, (i) ktoré nie sú poskytované na váš vlastný účet alebo sú poskytované na základe objednávky tretej strany inej ako vy; (ii) ktoré nie sú poskytované v riadnom priebehu vášho podnikania, tak ako nám bolo identifikované, vrátane prijatia splátok predošlých schválených úverov alebo predošlých uhradených hotovostných platieb Držiteľovi karty od vás; (iii) ktoré sa týkajú alebo sú v spojitosti s akýmkoľvek nelegálnym obsahom, obsahom, ktorý podlieha ochrane neplnoletých osôb v súlade s platným zákonom alebo predpismi pre výrobu zbraní alebo výbušnín; (iv) ktoré sa týkajú hazardných hier, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú protizákonné podľa akéhokoľvek platného zákona; (v) ktoré sa týkajú sexshopov alebo inej pornografickej zábavy (s výnimkou časopisov pre dospelých); (vi) ktoré sa týkajú zbraní alebo nelegálnych drog alebo výrobkov; (vii) ktoré sa týkajú alkoholu alebo tabaku, pokiaľ alkohol a tabak predstavujú jediné výrobky predávané v rámci vášho podnikania; (viii) o ktorých sa dôvodne nazdávame, že môžu poškodiť našu reputáciu alebo reputáciu Kartových schém; (ix) ktoré sú zakázané akýmkoľvek zákonom alebo predpismi platnými pre vás, Držiteľa karty alebo akýkoľvek produkt či služby, ktoré sú inak nezákonné. Na základe nášho vlastného uváženia rozhodneme, či používanie Služieb vami sa pokladá za priraditeľné akémukoľvek z hore uvedených výrobkov alebo služieb a z tohto dôvodu nie je v zhode s týmito Zmluvnými podmienkami. Vyhradzujeme si právo, na základe vlastného uváženia pridať kategórie zakázaných transakcií alebo obchodných kategórií tým, že pridáme takéto kategórie buď k týmto Zmluvným podmienkam alebo k politike prijateľného používania zverejnenej v Centre podporynašej webovej stránky.

3.5. Pokiaľ nám predložíte alebo sa pokúsite predložiť akúkoľvek Transakciu, ktorá podľa nás predstavuje porušenie týchto Zmluvných podmienok alebo zákona a/alebo nás alebo iných používateľov našich Služieb alebo našich spracovávateľov vystaví ujme (okrem iného podvodom, poškodením značky alebo reputácie alebo trestným činom), vyhradzujeme si právo takúto Transakciu neschváliť, pozastaviť alebo vrátiť späť; a/alebo zatvoriť alebo pozastaviť váš Účet; a/alebo nahlásiť transakciu príslušným orgánom činným v trestnom konaní; a/alebo žiadať od vás odškodné; a/alebo vyrubiť vám administratívny poplatok do výšky 200 EUR v prípade, ak uplatníme čokoľvek z vyššie uvedeného.

4. Terminály a Softvér

4.1. Naše Terminály si môžete zakúpiť, prenajať alebo požičať za kúpnu cenu alebo podľa zmluvných podmienok prenájmu, tak ako ich priebežne určujeme alebo zverejňujeme na našej webovej stránke. Tieto nákupy môžu podliehať osobitným zmluvným podmienkam.

4.2. Na jeden Účet možno používať len jeden Terminál. Na vyžiadanie vám môžeme dodať viaceré Terminály pre akýkoľvek dodatočný Účet alebo pre vedľajšie Účty.

4.3. Terminál nesmiete predávať, prenajímať, poskytovať licenciu k nemu alebo ho previesť tretej strane alebo umožniť používanie Terminálu treťou stranou. Takisto nesmiete žiadnym spôsobom upravovať softvér alebo hardvér Terminálu. Nesmiete používať Terminál na žiadne iné účely ako na prijímanie Transakcií cez inštalovanú verziu Aplikácie.

4.4. S výnimkou akéhokoľvek prípadu zakúpenia Terminálu, na našu vlastnú žiadosť nám Terminál vrátite späť, a to buď po ukončení alebo vypršaní platnosti týchto Zmluvných podmienok alebo na účely výmeny existujúceho Terminálu. V prípade, ak vypovedáte tieto Zmluvné podmienky, vrátite nám Terminál na vaše vlastné náklady.

4.5. Aby ste mohli Služby ďalej používať, musíte nainštalovať akékoľvek a všetky aktualizácie Aplikácie.

5. Vaše povinnosti

5.1. Platby môžete realizovať podľa týchto Zmluvných podmienok výlučne použitím Terminálov, ktoré vám dodáme.

5.2. Nebudete prijímať žiadne Transakcie, pokiaľ platobná karta nebude obsahovať všetky prvky, ktoré sú typické pre daný typ karty, v prípade ak sa karta javí byť manipulovaná alebo poškodená alebo v prípadoch, ak platnosť karty vypršala.

5.3. Bez nášho povolenia nesmiete stanoviť minimálnu hranicu akejkoľvek Transakcie, vyššiu ako 1 EUR. Okrem toho musíte Držiteľom karty poskytnúť minimálne rovnaké podmienky ako poskytujete zákazníkom platiacim v hotovosti za tovary a/alebo služby a nesmiete Držiteľom karty účtovať žiadne dodatočné sumy alebo príplatky.

5.4. Musíte monitorovať váš Účet a históriu vašich Transakcií a akékoľvek platby prijaté omylom alebo sumy presahujúce výšku prijatých platieb v prípade nesprávnej sumy Transakcie musíte vrátiť späť príslušnému Držiteľovi karty.

5.5. Bezodkladne nás musíte informovať o akýchkoľvek zmenách informácií, ktoré ste nám poskytli v čase uzavretia týchto Zmluvných podmienok, vrátane zmien druhu alebo typu vášho podnikania, zmeny sortimentu výrobkov, akéhokoľvek predaja alebo prenájmu vašej spoločnosti alebo akejkoľvek inej zmeny vlastníctva, zmeny právnej formy alebo názvu vašej spoločnosti, zmeny adresy alebo údajov bankového účtu spoločnosti, akýchkoľvek podstatných negatívnych zmien vášho finančného stavu a zmien informácií, ktoré ste poskytli v súlade so zákonom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. 5.6. Akékoľvek reklamné materiály SumUp, ktoré od nás dostanete, vystavíte na dobre viditeľnom mieste v priestoroch vášho podnikania. Takéto materiály môžu zahŕňať nálepky pre váš obchod, predajňu alebo okno auta s logom spoločnosti SumUp a/alebo logami Kartových schém, alebo tabule či prospekty, ktorých vystavenie vyžadujú Kartové schémy, zákon alebo spoločnosť SumUp.

5.7. Pokiaľ to vyžaduje zákon alebo Kartová schéma, Držiteľovi karty poskytnete potvrdenie o Transakcii v papierovom formáte. Okrem toho môžete Držiteľovi karty poskytnúť možnosť (nie však náhradu papierového potvrdenia vyžadovaného zákonom) vydať potvrdenie o Transakcii cez e-mail alebo textovú správu.

5.8. Potvrdzujete, že ste výlučne zodpovední za to, aby ste zabezpečili svoje prihlasovacie údaje k Účtu pred prístupom akejkoľvek inej osoby a žiadny používateľ Terminálu nesmie manipulovať so zadávaním údajov a Účet, Terminál alebo akékoľvek iné dôverné informácie v súvislosti s používaním Služieb nebudú neoprávnene používané. Ak máte podozrenie alebo vedomosť, že váš Účet je neoprávnene používaný, musíte nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a/alebo zmeniť svoje prihlasovacie heslo prostredníctvom našej webovej stránky. Ihneď ako dostaneme takéto oznámenie, prijmeme primerané opatrenia, aby sme predišli neoprávnenému používaniu vašich údajov.

5.9. Počas doby platnosti týchto zmluvných podmienok máte povinnosť dodržiavať platné ustanovenia („Zhoda s PCI”) Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Osobitne musíte osobitne dodržiavať tieto predpisy najmä s ohľadom na ukladanie, spracovanie a vysielanie údajov platobných kariet. Informácie o norme PCI-DSS sú dostupné na webovej stránke Rady PCI.

5.10. Musíte urýchlene skontrolovať všetky výpisy (napr. faktúry alebo výkazy o vyúčtovaní), ktoré vám poskytneme, ako aj vyúčtovania, refundácie, spätné transakcie alebo akékoľvek iné transakcie, zaplatené alebo zaúčtované na váš bankový účet alebo Držiteľovi karty. Výhrady k výpisu musíte podať bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote do dvadsaťpäť (25) pracovných dní („Pracovný deň” znamená každý deň od pondelka do piatku, ale nie vrátane štátnych sviatkov alebo iných verejných sviatkov v Anglicku) od prijatia príslušného výpisu alebo dátumu príslušnej platby. Pokiaľ neuvediete svoje výhrady včas, bude sa to pokladať za schválenie. Vyhradzujeme si právo opäť vydať opravené výpisy alebo opraviť akékoľvek platby po vypršaní tejto časovej lehoty. Okrem prípadov vyžadovaných zákonom budete výlučne zodpovední za uchovávanie si záznamov o všetkých Transakciách a iných údajoch súvisiacich s vašim Účtom a vašim používaním Služieb.

6. ďalšie služby

6.1. SumUp vám môže poskytnúť ďalšie obchodné služby, ktoré dopĺňajú vyššie uvedené služby („ďalšie služby“). Tieto ďalšie služby môže poskytovať ktorýkoľvek člen skupiny spoločností vrátane dcérskych spoločností. Vaše práva a povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na ochranu údajov sa môžu zmeniť, ak sa rozhodnete používať ďalšie služby.

ČASŤ DRUHÁ - Spracovanie platieb

7. Finančné prostriedky

7.1. Na účely týchto Zmluvných podmienok explicitne oprávňujete nás a akúkoľvek finančnú inštitúciu, s ktorou spolupracujeme, zadržiavať, prijímať a vyplácať finančné prostriedky vytýčené v časti 1.3 vo vašom mene. Hore uvedené oprávnenie bude v plne miere platné a účinné až do doby, kým váš Účet nebude zatvorený alebo ukončený. Výplaty na váš bankový účet sa vykonávajú, aspoň čiastočne, finančnými inštitúciami tretej strany (napríklad banky, v prípade ak sme my a vy držiteľmi svojich bankových účtov) a po zaplatení finančných prostriedkov vašej banke nebudeme ďalej zodpovední za ich finálne pripísanie na váš bankový účet.

7.2. Na finančné prostriedky na vašom Účte sa nebude vyplácať úrok ani žiadne iné výnosy. Neodvolateľne nám zverujete všetky práva a právne nároky na akékoľvek úroky a/alebo iné výnosy, ktoré pripadajú alebo môžu vyplývať z finančných prostriedkov na vašom Účte.

7.3. V prípade, že spracujete Transakcie, pri ktorých sú údaje platobnej karty Držiteľa karty zadávané manuálne do našej Aplikácie alebo smartfónu Držiteľa karty, v celkovej sume prekračujúcej nami stanovený limit počas akéhokoľvek obdobia za sebou idúcich siedmich dní, spoločnosť SumUp zadrží sumu prekračujúcu tento limit na (30) dní, predtým než finančné prostriedky pošle na váš Účet. Ak je z akéhokoľvek dôvodu možné, že prekročíte hore uvedený limit, môžete nás kontaktovať a vyžiadať si urýchlený rozvrh Výplat. Na základe viacerých faktorov spoločnosť SumUp môže zohľadniť vašu žiadosť a určiť, či máte nárok na takéto urýchlené Výplaty. Limit pre takéto manuálne zadávané Transakcie môžete nájsť v časti poplatkov na našej webovej stránke.

7.4. Nebudeme vykonávať žiadne Výplaty finančných prostriedkov, ktoré súvisia s transakciami od určených finančných inštitúcií, ktoré sme ešte neprijali.

7.5. Sme oprávnení viesť vyšetrovanie alebo vyriešiť akýkoľvek prebiehajúci spor v súvislosti s vašim Účtom a následkom toho môžeme obmedziť prístup k vašim finančným prostriedkom do doby, kým tak urobíme. Môžeme tiež obmedziť prístup k vašim finančným prostriedkom, pokiaľ si to vyžaduje zákon alebo súdne nariadenie.

8. Rezerva

8.1. Na účely zabezpečenia plnenia vašich platobných povinností v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami máme kedykoľvek právo vám dočasne zadržať Výplaty a vytvoriť rezervu („Rezerva”). Na základe nášho vlastného uváženia môžeme kedykoľvek zadržať Rezervu vzhľadom na profil rizika, na účely vášho používania Služieb.

8.2. Bez ohľadu na časť 8.1, Rezerva bude tiež slúžiť ako zábezpeka v náš prospech a v každom individuálnom prípade budeme mať bez predošlého oznámenia právo inkasovať a odrátať od Rezervy všetky sumy, ktoré nám dlhujete podľa týchto Zmluvných podmienok, vrátane akéhokoľvek deficitného zostatku Účtu.

8.3. Ak nám dlhujete akúkoľvek sumu prekračujúcu výšku Rezervy, príslušnú dlžnú sumu nám musíte zaplatiť bezodkladne, ale nie neskôr ako 3 (tri) Pracovné dni od nášho vyžiadania. Týmto nás výslovne poverujete, aby sme vám pripísali na dlh akékoľvek sumy, ktoré nám dlhujete, vrátane akýchkoľvek nákladov a výdavkov, ktoré nám vzniknú v súvislosti s inkasom týchto súm, z vášho bankového účtu použitého na prijímanie Výplat a/alebo vašej kreditnej karty alebo bankového účtu použitého na zakúpenie akýchkoľvek našich Terminálov, alebo aby sme odrátali takéto sumy z Výplat, ktoré vám dlhujeme. Pokiaľ na vyžiadanie neuhradíte v plnej miere sumy, ktoré nám dlhujete, vážne tým porušíte tieto Zmluvné podmienky a budete zodpovední za všetky náklady súvisiace s inkasom týchto súm, okrem iného za poplatky a výdavky na právne poradenstvo, poplatky inkasných agentov a akékoľvek splatné úroky.

9. Spätné transakcie

9.1. Suma Transakcie vám môže byť znovu vyrubená na váš Účet, pokiaľ Transakcia bude napadnutá alebo z akéhokoľvek dôvodu zrušená príslušnou Kartovou schémou, našim spracovávateľom, Držiteľom karty alebo akoukoľvek nami určenou finančnou inštitúciou, pokiaľ transakcia nebola autorizovaná alebo v prípade, ak budeme mať akékoľvek dôvody domnievať sa, že Transakcia nebola autorizovaná alebo je údajne protiprávna, podozrivá alebo v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami („Spätná transakcia”).

9.2. Na vyžiadanie nám na vaše vlastné náklady poskytnete súčinnosť pre vyšetrenie akýchkoľvek Transakcií spracovaných prostredníctvom Služieb a potvrdzujete, že pokiaľ nám včas neposkytnete súčinnosť, vrátane poskytnutia potrebnej dokumentácie nie neskôr ako desať (10) pracovných dní od našej žiadosti, môže to mať za následok neodvratnú Spätnú transakciu. Vyhradzujeme si právo účtovať vám poplatok za vyšetrenie a/alebo sprostredkovanie akýchkoľvek Spätných transakcií; akékoľvek poplatky budú zverejnené z času na čas na našej webovej stránke.

9.3. Pokiaľ spor ohľadom Spätnej transakcie nebude vyriešený ani vydávajúcou bankou ani Kartovou schémou vo váš prospech, alebo ak nepodáte námietku proti Spätnej transakcii, vyhradzujeme si právo účtovať vám pôvodnú sumu Transakcie, spolu s Poplatkami a pôvodnú sumu Transakcie pripísať späť na účet Držiteľa karty.

9.4. Ak rozhodneme, že z vašej strany dochádza k nadmernému počtu Spätných transakcií, budeme mať právo oneskoriť Výplaty z Účtu na váš bankový účet, držať Rezervu vo výške dôvodne určenej nami na účely pokrytia očakávaných Spätných transakcií a súvisiacich poplatkov alebo ukončiť či pozastaviť Služby a zatvoriť váš Účet.

10. Refundácie a Vrátenia

10.1. Podľa týchto Zmluvných podmienok a akceptáciou Transakcií so Službami budete spracovávať vrátenia a poskytovať refundácie cez váš Účet v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami a Pravidlami siete.

10.2. Pravidlá siete stanovujú - okrem iných podmienok - že v čase nákupu musíte zverejniť férovú politiku pre vrátenie a storno a nesmiete poskytovať refundovanie Transakcií v hotovosti, pokiaľ to nie je vyžadované zákonom ani prijímať hotovosť alebo akúkoľvek inú cennosť na refundovanie Transakcie.

10.3. Suma refundácie musí zahŕňať akékoľvek a všetky dane, ktoré musia byť refundované a nesmie prekračovať sumu pôvodnej Transakcie.

10.4. V prípade výmeny, čiastočného vrátenia alebo nesprávnej Transakcie alebo sumy Transakcie musíte vždy najprv refundovať celú sumu pôvodnej Transakcie a potom realizovať novú Transakciu pre akékoľvek nové predané tovary a/alebo služby alebo skutočne splatné sumy.

10.5. Refundácie spracované prostredníctvom vášho Účtu budú autorizované do tridsať (30) dní odo dňa, kedy ste vykonali Transakciu. Vyberieme od vás pôvodnú sumu Transakcie, spolu s Poplatkami a pôvodnú sumu Transakcie pripíšeme späť na účet Držiteľa karty.

10.6. Ak rozhodneme, že spracovávate príliš veľký počet refundácií, môžeme vám deaktivovať možnosť refundácií.

11. Dane

Budete zodpovední za vypočítanie, inkaso, zadržanie, nahlásenie a doručenie príslušným daňovým úradom akýchkoľvek a všetkých daní vymeraných, vynaložených, vyžadovaných na inkaso, úhradu alebo zadržanie z akéhokoľvek dôvodu, v súvislosti s používaním našich Služieb. Pokiaľ sa vyžaduje zo zákona alebo vládnym orgánom, budeme oprávnení, avšak nie povinní, nahlásiť údaje vášho Účtu a históriu Transakcií príslušným orgánom.

TRETIA ČASŤ – Predplatená karta SumUp

12. Všeobecne

12.1. Spoločnosť SumUp vám môže podľa vlastného uváženia vydať Predplatenú kartu („Karta“) alebo Elektronickú peňaženku („Peňaženka“), ktorá je prepojená s vaším účtom obchodníka SumUp. Dostupnosť tejto služby je podmienená aktivačnými protokolmi, overením totožnosti a dostupnosťou prostriedkov a nie je všeobecne dostupná pre všetkých zákazníkov SumUp.  Spoločnosť SumUp môže ponúkať, podporiť a/alebo propagovať Peňaženku vo vašej krajine ako „SumUp Business Account“ a ustanovenia tejto Dohody týkajúce sa Peňaženky sa primerane použijú bez ohľadu na názov produktu.

12.2. Za používanie tejto služby môžu byť účtované poplatky. Harmonogram poplatkov nájdete tu .

12.3. Predplatenú kartu SumUp vydáva spoločnosť SumUp Payments Limited na základe licencie, ktorú vlastní so spoločnosťou Mastercard International Incorporated.

12.4. Používanie tejto karty vyžaduje Peňaženku a ako také sa na túto Službu vzťahujú aj všetky podmienky uvedené v PRVEJ, DRUHEJ a ŠTVRTEJ ČASTI.

12.5. Predplatená karta SumUp je určená pre firmy a smie sa používať iba na uskutočňovanie platieb pre firmu zaregistrovanú v službe SumUp. Nie je určená na osobné použitie.

13. Služba

13.1. Akýkoľvek obchodník s Peňaženkou, ktorý má pripojenú Kartu, má možnosť prijať úhradu kartou spracovaných finančných prostriedkov na svoje bankové spojenie alebo Kartu. Môžete si vybrať niektorú z nich prístupom k vášmu účtu prostredníctvom online portálu SumUp.

13.2. Ak sa rozhodnete prijímať prostriedky na svoju Kartu, tieto prostriedky sa uložia do Peňaženky vedenej spoločnosťou SumUp vo vašom mene na tento účel.

14. Načítanie finančných prostriedkov do Peňaženky

14.1. Vašu Peňaženku možno načítať tak, že sa rozhodnete pre príjem výnosov zo spracovania karty obchodníka priamo do Peňaženky.

14.2. Okrem prevodu prostriedkov do vašej Peňaženky prostredníctvom spracovania platieb vám SumUp môže tiež poskytnúť možnosť doplniť svoju Peňaženku priamym vkladom prostriedkov prostredníctvom platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo bankovým prevodom.

14.3. Prevody do vašej Peňaženky nie je možné stornovať alebo zrušiť. Môžete však kedykoľvek požiadať o úhradu na svoj bankový účet.

14.4. Kartu možno používať kdekoľvek, kde sa prijíma predplatená karta Mastercard.

15. Výber prostriedkov z Peňaženky

15.1. Zostatok peňažných prostriedkov, ktoré máte v Peňaženke, môžete kedykoľvek previesť na svoje bankové spojenie. Tento prevod podlieha bezpečnostnej a protipodvodnej kontrole.

15.2. Prečerpania nie sú vo vašej Peňaženke k dispozícii. 

16. Prevody

16.1. Spoločnosť SumUp vám tiež môže poskytnúť službu, ktorá vám umožní previesť prostriedky  z vašej Peňaženky na iný účet SumUp alebo na bankové spojenie protistrany zadaním čísla účtu alebo IBAN. 

16.2. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať, či sú zadané správne údaje o čísle účtu protistrany alebo IBAN alebo o účte SumUp protistrany. Akákoľvek chyba v zadaných informáciách môže mať za následok neúspešný prenos, oneskorenie alebo stratu peňazí, ak sú odoslané na nesprávny účet.

16.3. Za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť za straty, ktoré vám vzniknú zadaním nesprávnych údajov.

16.4. Pred potvrdením vašej žiadosti o vykonanie prevodu sa na vašom SumUp účte zobrazia tieto podrobnosti:

I.     podrobnosti o bankovom spojení protistrany 

II.    množstvo peňazí, ktoré chcete zaslať protistrane; a

III.    poplatky (ak existujú). Všetky poplatky, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše prevody, si môžete kedykoľvek pozrieť tu .

Keď dostaneme vašu žiadosť o vykonanie prevodu, nemôžete ju zrušiť.

16.5. Z dôvodu bezpečnosti a právnych požiadaviek sme oprávnení jednostranne stanoviť určité limity na sumu platieb, ktoré môžete previesť. 

16.6. Vaše platby nemusíme dokončiť, ak: 

I. vaše pokyny nie sú jasné

II. na vašom účte máme podozrenie na trestnú činnosť

III. zo zákona nemôžeme vykonať prevod alebo vaša žiadosť o vykonanie prevodu porušuje tieto Podmienky

IV. presahuje vaše platobné limity alebo zostatok finančných prostriedkov držaných vo vašej Peňaženke

17. Silná autentifikácia zákazníka a otvorené bankovníctvo

Aby bolo možné spracovať transakcie, spoločnosť SumUp vyžaduje ďalšie bezpečnostné funkcie a na overenie vašej totožnosti je potrebný ďalší spôsob autentifikácie.  Ako ďalší spôsob autentifikácie slúžia kombinácia smartfónu priradeného k vášmu účtu a prispôsobená funkcia, napríklad PIN kód alebo heslo. Na spracovanie transakcií musíte mať oba vyššie uvedené spôsoby.

17.1. Vždy ste povinní zachovávať mlčanlivosť o svojom PIN kóde a hesle a svoj smartfón primerane chrániť proti prístupu tretích strán. Dôvodom je to, že každá osoba, ktorá vlastní váš PIN kód, heslo alebo smartfón, môže používať Služby neoprávneným spôsobom. 

17.2. Aby ste chránili svoj PIN kód, heslo a smartfón, musíte bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce pokyny:

I. Váš PIN kód a heslo nesmú byť uložené elektronicky nezabezpečeným spôsobom.

II. Pri zadávaní PIN kódu alebo hesla sa musí zabezpečiť, aby tieto informácie nemohli vidieť iné osoby. 

III. Váš PIN kód alebo heslo sa nesmú posielať mimo bezpečnostného postupu Peňaženky SumUp, t. j. nemali by sa napríklad odosielať e-mailom. 

iv. PIN kód alebo heslo sa nesmú ukladať na rovnakom mieste ako váš smartfón.

17.3. Poskytovateľom otvoreného bankovníctva a poskytovateľom tretích strán môžete povoliť prístup k informáciám o vašom účte alebo vykonávať platby vo vašom mene, pokiaľ konajú v súlade s vašimi pokynmi a príslušnými regulačnými požiadavkami. Títo poskytovatelia musia mať vykonávanie platieb povolené zo zákona a často ich musí schváliť regulačný orgán, ako je napríklad Úrad pre dohľad nad finančným trhom. 

17.4. Ak uvažujete o použití poskytovateľa otvoreného bankovníctva alebo poskytovateľa tretej strany, mali by ste ho požiadať o podrobnosti o ich stave autorizácie (ak je zavedený) a tiež si to sami overiť. (Môžete to urobiť skontrolovaním príslušného online registra regulačných orgánov autorizovaných spoločností). Ak chcete zakázať poskytovateľom otvoreného bankovníctva a poskytovateľom tretích strán prístup k informáciám o vašom účte alebo vykonávať platby vo vašom mene, mali by ste nás alebo ich priamo kontaktovať.

17.5. So všetkými žiadosťami o platby, ktoré môžeme dostať od poskytovateľov otvoreného bankovníctva a poskytovateľov tretích strán, ktorých ste povolili, sa bude zaobchádzať, akoby ste nám ich poslali vy, a podliehajú týmto Podmienkam. Ak očakávate, že poskytovatelia otvoreného bankovníctva alebo poskytovatelia tretích strán vykonajú platbu vo vašom mene a neurobia tak, za nevykonanie vašej platby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. 

18. Vaše povinnosti

18.1. Pri registrácii a aktivácii Karty musíte nastaviť kód PIN.

18.2. Nezapisujte si ani si neuchovávajte svoj PIN kód pri Karte.

18.3. Nikdy nikomu nedávajte svoj kód PIN. Ste zodpovední za všetky iniciované autorizované transakcie a poplatky, ktoré vzniknú použitím vašej Karty. Ak povolíte inej osobe prístup k vašej Karte, číslu Karty, číslu účtu alebo IBAN, kóde PIN alebo online prihlasovacím údajom, budeme s tým zaobchádzať tak, ako keby ste takéto použitie oprávnili a budete zodpovední za všetky transakcie a poplatky, ktoré vzniknú týmto osobám.

18.4. Niektoré transakcie Karty môžu pred ich dokončením vyžadovať prídavné bezpečnostné overenie prostredníctvom systému 3d Secure System spoločnosti Mastercard. Môže to od vás vyžadovať, aby ste odpovedali na bezpečnostné otázky na overenie transakcie prostredníctvom použitia potvrdzovacieho kódu prijatého cez SMS alebo e-mailom na overenie transakcie nasnímaním odtlačku prsta prostredníctvom kompatibilného zariadenia.

18.5. Ste v plnej miere zodpovední za používanie každej Karty, čísla Karty, čísla účtu alebo IBAN, PIN kódu, alebo online prihlasovacích údajov podľa podmienok tejto Dohody.

18.6. Kontaktujte nás, ak sa domnievate, že vaša Karta, číslo Karty, číslo účtu alebo IBAN, PIN kód alebo online prihlasovacie údaje sa stratili alebo boli ukradnuté, alebo že niekto previedol alebo mohol previesť peniaze z vášho účtu s Kartou bez vášho povolenia.

18.6.1. Ak máte podozrenie na zneužitie svojej Karty, môžete ju dočasne zablokovať prihlásením sa do SumUp účtu. V takýchto prípadoch by ste nás tiež mali kontaktovať, aby náš bezpečnostný tím mohol prešetriť a chrániť váš účet.

19. Obdobie platnosti, Pozastavenie, Ukončenie Kartových služieb a Peňaženky

19.1. V súlade s platnými zákonmi a predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu sme povinní získať, overiť a zaznamenať informácie o všetkých našich zákazníkoch. Až do ukončenia tohto procesu môže byť poskytovanie služby čiastočne alebo úplne obmedzené.

19.1.1. Ak je vaša identita čiastočne overená, úplné používanie účtu s Kartou bude obmedzené, môžete však Kartu používať na nákupné transakcie v obchodoch. Obmedzenia: žiadne výbery z bankomatov, medzinárodné transakcie, prevody medzi účtami a ďalšie úhrady. Používanie účtu s Kartou tiež podlieha obmedzeniam v súvislosti s prevenciou podvodov kedykoľvek a s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho.

19.2. Vyhradzujeme si právo zablokovať, pozastaviť alebo zrušiť vašu Kartu alebo Peňaženku, ak v dôsledku našich pravidiel a procesov zistíme podľa nášho názoru podvodnú, podozrivú alebo trestnú činnosť alebo akúkoľvek činnosť, ktorá nie je v súlade s touto Dohodou.

19.3. Ak zistíme neobvyklú alebo podozrivú aktivitu na Účte, môžeme vašu Kartu alebo Peňaženku dočasne zablokovať. Ak uplatníme toto právo, nezodpovedáme za vás z dôvodu akejkoľvek následnej nedostupnosti finančných prostriedkov na vašej Karte a/alebo Účte, alebo vašej neschopnosti používať vašu Kartu.

19.4. Z bezpečnostných dôvodov môžeme obmedziť množstvo alebo počet transakcií, ktoré môžete vykonať na vašej Karte. Kartu nesmiete používať na nezákonné online hazardné hry ani na iné nezákonné transakcie. Ktorékoľvek z obmedzení môžeme kedykoľvek zvýšiť, znížiť, zrušiť alebo pozastaviť alebo pridať nové. Môžeme tiež obmedziť množstvo prevodov, ktoré môžete vykonať z vašej Peňaženky. 

Štvrtá ČASŤ - Ďalšie právne podmienky

20. Naše Záväzky

20.1. V najväčšom rozsahu ako zákon povoľuje, nebudeme nijak zodpovední za priame ani nepriame straty alebo škody alebo neplnenie podľa týchto Zmluvných podmienok následkom dodržiavania právnych a regulačných požiadaviek a Pravidiel siete z našej strany, ako ani následkom akejkoľvek udalosti vyššej sily alebo vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek platných právnych alebo regulačných požiadaviek.

20.2. Nebudeme zodpovední za žiadne nepriame alebo následné straty, vrátane straty ziskov alebo poškodenia reputácie.

20.3. Nič, čo je napísané v týchto Zmluvných podmienkach, nevylučuje našu zákonnú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť ani upraviť dohodou medzi stranami.

20.4. Spoločnosť SumUp neručí a nebude zodpovedná za činnosti alebo chyby akejkoľvek tretej strany podieľajúcej sa na Službách alebo reklamách tretích strán na našej webovej stránke.

20.5. Nebudeme zodpovední za žiadne výpadky alebo zhoršenie Služieb alebo výpadky alebo zhoršenie služieb sprostredkovateľov podľa týchto Zmluvných podmienok.

20.6. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za žiadne právne nároky, súdne konania, škody alebo straty presahujúce sumu nami vyberaných Poplatkov za poskytovanie Služieb vám počas obdobia uplynulých troch (3) mesiacov predtým, ako nastala udalosť, na ktorej sa prípadný právny nárok zakladá.

20.7. Nebudeme zodpovední za akékoľvek chyby hardvéru a iných výrobkov tretích strán, ktoré môžeme predávať alebo zahŕňať do Služieb. Výrobca, ktorý je výlučne zodpovedný za službu a podporu, presne vymedzí záruku a iné podmienky pre takýto hardvér a výrobky.

21. Odškodnenie

Odškodníte a budete nás a našich zamestnancov, riaditeľov, agentov, dcérske spoločnosti, zástupcov a spracovávateľov chrániť a kryť proti a pred akýmikoľvek právnymi žalobami, nákladmi (vrátane, avšak nie výlučne, primeraných poplatkov právneho zástupcu), stratami a škodami vyplývajúcimi z akéhokoľvek právneho nároku, činnosti, auditu, vyšetrovania alebo iného konania vyplývajúceho z (i) porušenia akéhokoľvek zákona, smernice akejkoľvek jurisdikcie alebo ustanovenia týchto Zmluvných podmienok z vašej strany, Pravidiel siete alebo akýchkoľvek dodatočných zmluvných podmienok platných pre váš Účet; alebo (ii) z protiprávneho či nesprávneho používania Služieb; alebo (iv) porušenia práva tretej strany z vašej strany, okrem iného, práva na súkromie, práva na ochranu osobnosti a intelektuálne vlastníctvo; alebo (v) prístupu a/alebo z používania Služieb akoukoľvek inou stranou použitím vášho užívateľského mena, hesla alebo iného odpovedajúceho bezpečnostného kódu.

22. Dôvernosť a Súkromie

22.1. Vy a my budeme narábať s dôvernými informáciami, ktoré od nás získate alebo ktoré my získame od vás alebo od Držiteľa karty v súvislosti s touto dohodou ako s dôvernými informáciami, a najmä neumožníme prístup tretích strán k takýmto dôverným informáciám. Dôverné informácie sú najmä akékoľvek prevádzkové a/alebo obchodné tajomstvá buď vás alebo nás, ako aj neanonymné informácie o Držiteľovi karty. Vy a my sme oprávnení dodržiavať platné smernice pre ochranu údajov a prijať primerané opatrenia proti neoprávnenému používaniu kariet a údajov Držiteľa karty. Takéto údaje sa môžu uschovávať iba vtedy a len po dobu, počas ktorej je to absolútne nevyhnutné.

22.2. Pokiaľ sú osobné údaje Držiteľa karty odosielané od nás naspäť k vám, môžete tieto údaje používať len v rozsahu, ako je vyžadovaný na účely kontroly limitov, prijatia opatrení pre prevenciu podvodu, prevenciu zlyhania a nie na akékoľvek iné účely ako profilovanie (napr. vyhodnocovanie nákupného správania) alebo na predajné a marketingové aktivity, pokiaľ Držiteľ karty vyslovene nesúhlasí s takýmto iným používaním. Nesmiete zverejňovať ani distribuovať žiadne takéto informácie tretím stranám ani používať informácie na marketingové účely, pokiaľ nezískate výslovný súhlas Držiteľa karty. Musíte dodržiavať všetku relevantnú legislatívu pre ochranu údajov.

22.3. Ďalšie podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše údaje, môžete nájsť v časti Ochrana súkromia na našej webovej lokalite.

23. Vzťahy s tretími stranami

Nie sme súčasťou právneho vzťahu medzi Vami a Držiteľom karty a nepreberáme vôbec žiadnu zodpovednosť v súvislosti so základným účelom akejkoľvek Transakcie, okrem iného, za kvalitu a druh tovarov a služieb, ktoré ponúkate na predaj, predajnú cenu, zľavy, záručné podmienky a pod. Vždy budete vystupovať ako osobitný subjekt, iný než spoločnosť SumUp.

24. Doba platnosti, Pozastavenie, Ukončenie

24.1. Účet môžete ukončiť a zatvoriť kedykoľvek. Môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť a zatvoriť váš Účet z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu na základe písomného oznámenia, ktoré vám pošleme. Môžeme taktiež pozastaviť alebo ukončiť a zatvoriť váš Účet bez predošlého oznámenia, ak: (i) porušíte akúkoľvek podmienku týchto Zmluvných podmienok alebo akúkoľvek inú podmienku týkajúcu sa určitých Služieb zahrnutých v osobitných zmluvných podmienkach, okrem iného, Pravidiel siete; alebo (ii) porušíte alebo máme dôvod nazdávať sa, že ste porušili akýkoľvek zákon alebo smernicu, ktorá je platná pre vaše používanie Služieb; alebo (iii) máme dôvod nazdávať sa, že sa akýmkoľvek spôsobom podieľate na podvodných činnostiach, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo iných trestných činnostiach; alebo (iv) predstavujete pre nás neprijateľné úverové riziko alebo riziko podvodov, alebo (v) ak sa dôvodne nazdávame, že váš Účet bol napadnutý, alebo z akýchkoľvek iných bezpečnostných dôvodov.

24.2. Ak je váš Účet z akéhokoľvek dôvodu ukončený alebo zatvorený: (i) budete naďalej viazaní týmito Zmluvnými podmienkami, (ii) bezodkladne prestanete používať Služby, (iii) beriete na vedomie, že oprávnenie k prístupu a používaniu Služieb, ktoré sme vám poskytli v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami, bude ukončené, (iv) súhlasíte, že si vyhradzujeme právo, ale nebudeme povinní, vymazať všetky údaje o vašom Účte uložené na našich serveroch, a (v) nebudete konať tak, aby sme boli zodpovední voči vám alebo tretej strane za ukončenie prístupu k Službám alebo vymazanie údajov vášho Účtu.

24.3. Po platnom ukončení vášho Účtu nám okamžite uhradíte všetky sumy, ktoré nám dlhujete podľa týchto Zmluvných podmienok a takisto vám my zaplatíme všetky sumy, ktoré vám dlhujeme podľa týchto Zmluvných podmienok. Bez ohľadu na hore uvedené ustanovenie budeme oprávnení zadržať vám Rezervu až do finálneho vyrovnania Účtu, vrátane akýchkoľvek potenciálnych spätných transakcií, ale každopádne nie dlhšie ako na trinásť (13) mesiacov po platnom ukončení.

25. Komunikácia

25.1. Písomná komunikácia a naše oznámenia vám budú odosielané e-mailom na vami uvedenú e-mailovú adresu alebo budú zverejnené na našej webovej stránke. Takáto komunikácia a oznámenia sa pokladajú za prijaté vami v lehote dvadsaťštyri (24) hodín od času zverejnenia na našej webovej stránke alebo v lehote dvadsaťštyri (24) hodín od odoslania e-mailovej správy vám, pokiaľ nedostaneme oznámenie, že e-mailová správa nebola doručená.

25.2. Na tento účel budete neustále evidovať minimálne jednu platnú e-mailovú adresu na vašom Účte. Nebudeme zodpovední, ak vami uvedená jediná e-mailová adresa nebude platná alebo ak ste si zmenili e-mailovú adresu, ale nenahlásili ste nám túto zmenu.

25.3. Prichádzajúce správy musíte kontrolovať pravidelne a často. E-mailové správy obsahujú odkazy na ďalšiu komunikáciu na našej webovej stránke. V prípadoch, kedy od nás legislatíva vyžaduje, aby sme vám poskytli informácie na trvalom médiu, pošleme vám buď e-mailovú správu alebo oznámenie s odkazom na informácie na našej webovej stránke tak, aby ste mali možnosť uchovávať tieto informácie v tlačovom formáte. Ste povinní držať kópie všetkých komunikácií, ktoré vám pošleme alebo sprístupníme.

25.4. Odhliadnuc od komunikácie prostredníctvom e-mailu, vyhradzujeme si právo kontaktovať vás v prípade potreby listom alebo telefonicky. Akákoľvek komunikácia alebo oznámenie, ktoré vám pošleme poštou, sa bude pokladať za prijaté do troch (3) Pracovných dní od dátumu odoslania pri použití pošty Spojeného kráľovstva a do piatich (5) Pracovných dní od dátumu odoslania pri medzinárodnej pošte.

25.5. Nastavíme váš uprednostňovaný jazyk podľa krajiny, ktorú si zvolíte počas procesu registrácie a pošleme vám štandardné komunikácie vo vami zvolenom jazyku. V prípade neštandardnej komunikácie si vyhradzujeme právo komunikácie s vami v anglickom jazyku. Dokumenty a komunikácie v akomkoľvek inom jazyku slúžia len pre pohodlie a nezaväzujú nás viesť akékoľvek ďalšie komunikácie v tomto jazyku.

26. Práva duševného vlastníctva

26.1. Práva duševného vlastníctva sú akékoľvek a všetky práva, priamo alebo nepriamo súvisiace so Službami, Terminálmi, webovou stránkou, názvami internetových domén, kompletným obsahom, technológiou súvisiacou so Službami a všetkými logami, vrátane, avšak nie výhradne, autorského práva, morálnych práv, práv k databázam, obchodných značiek, práv používania označení, úžitkových vzorov a priemyselných vzorov, patentov a akýchkoľvek iných výlučných a nevýlučných práv celosvetovo, v ich súčasnej forme alebo tak, ako môžu byť nadobudnuté, udelené alebo prevedené v budúcnosti.

26.2. My (alebo osoby udeľujúce naše licencie) sme výlučným držiteľom všetkých Práv duševného vlastníctva v súvislosti so Službami a žiadne skutočnosti uvedené v týchto Zmluvných podmienkach sa nebudú rozumieť ako prevod alebo postúpenie Práv duševného vlastníctva vám. Nesmiete kopírovať, napodobňovať ani používať Práva duševného vlastníctva bez nášho predošlého písomného povolenia.

26.3. Udeľujeme vám osobnú, obmedzenú, nevýlučnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu (bez práva na poskytovanie sublicencií) pre elektronický prístup a používanie Služieb na účely prijímania Transakcií.

26.4. Bez nášho predošlého písomného povolenia nesmiete (i) prevádzať žiadne práva, vám boli vydané podľa týchto Zmluvných podmienok tretím stranám; (ii) umožniť akejkoľvek tretej strane používanie Služieb (na prenájom, lízing alebo inak); (iii) sprístupňovať alebo sledovať akýkoľvek obsah, materiál alebo informácie o akomkoľvek systéme SumUp manuálne alebo automaticky, ako napríklad robotmi, web crawlermi, scrapermi a pod.; (iv) kopírovať, reprodukovať, meniť, upravovať, vyrábať odvodené diela, verejne zobrazovať, publikovať, nahrávať, zverejňovať, vysielať, predávať alebo distribuovať akýkoľvek obsah, materiál alebo informácie spoločnosti SumUp; (v) porušovať obmedzenia akýchkoľvek štandardov pre vylúčenie robotov v Službe, obchádzať, premosťovať alebo porušovať akékoľvek technické obmedzenia Služby, používať nástroje na aktivovanie vlastností alebo funkcií, ktoré sú inak v Službe deaktivované, alebo dekompilovať, rozoberať alebo inak spätne dešifrovať Službu, okrem prípadov, ak sa takéto obmedzenie výlučne zakazuje zákonom; alebo (vi) používať Služby na iné účely než na účely povolené podľa týchto Zmluvných podmienok.

26.5. Môžete vygenerovať a predložiť nám obsah v rámci používania týchto Služieb („Užívateľský obsah“). Budete mať naďalej všetky práva na váš Užívateľský obsah vzhľadom na práva, ktoré ste nám udelili prijatím týchto Zmluvných podmienok. Pre každý vami predložený užívateľský obsah potvrdzujete, že ste majiteľom tohto obsahu alebo máte povolenie od držiteľa autorských práv nahrávať obsah a udeľujete nám celosvetovo platné, nevýlučné, bezplatné, plne uhradené, prenosné a sublicencovateľné právo používať a rozmnožovať tento obsah v rámci akejkoľvek reklamnej aktivity a verejného zobrazenia v súvislosti so Službami alebo spoločnosťou SumUp. Vami predložený Užívateľský obsah môžete vymazať ukončením svojho Účtu. Nebudete predkladať žiadny užívateľský obsah k Službám, ktorý: (i) je nesprávny, zavádzajúci, protiprávny, obscénny, nemravný, pornografický, urážlivý, hanlivý, výhražný, obťažujúci, nenávistný, nevhodný alebo poburujúci; (ii) podnecuje k takému konaniu, ktoré by sa mohlo pokladať za trestný čin alebo mať za následok občianskoprávnu zodpovednosť; (ii) porušuje akúkoľvek povinnosť voči akejkoľvek osobe alebo subjektu alebo práva akejkoľvek osoby alebo subjektu, vrátane práva na ochranu osobnosti alebo práva na súkromie; (iv) obsahuje porušené dáta alebo akékoľvek škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory; (v) propaguje výrobky alebo služby, ktoré sú konkurenciou k výrobkom alebo službám SumUp alebo jej partnerov; alebo (vi) podľa nášho uváženia zabraňuje akejkoľvek osobe alebo subjektu používať alebo užívať si Služby, alebo nás môže vystaviť hrozbe ujmy alebo právnej zodpovednosti. Aj keď nemáme žiadnu povinnosť sledovať, upravovať alebo monitorovať akýkoľvek Užívateľský obsah, vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo vymazať akýkoľvek Užívateľský obsah bez predošlého oznámenia vám. Potvrdzujete, že používaním Služieb môžete byť vystavení pohoršujúcemu, neprístojnému alebo pochybnému Užívateľskému obsahu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani neručíme za žiadne straty alebo škody akejkoľvek časti vášho Užívateľského obsahu.

27. Úpravy

27.1. Máme právo kedykoľvek upraviť tieto Zmluvné podmienky a zmeniť, vymazať, zastaviť alebo zaviesť podmienky týkajúce sa akéhokoľvek aspektu Služieb.

27.2. Akúkoľvek navrhovanú zmenu týchto Zmluvných podmienok vám oznámime e-mailovou správou na vašu primárnu e-mailovú adresu registrovanú na vašom Účte alebo oznámením v rámci Aplikácie.

27.3. Navrhovaná zmena vstúpi do platnosti dva (2) mesiace po dátume oznámenia zmeny, pokiaľ nám neposkytnete oznámenie, že namietate navrhované zmeny predtým, než tieto zmeny vstúpia do platnosti. Zmeny, následkom ktorých sú tieto Zmluvné podmienky výhodnejšie pre vás, vstúpia do platnosti okamžite, ak je tak uvedené v oznámení o zmene.

27.4. Najnovšia verzia týchto Zmluvných podmienok je prístupná na našej webovej stránke.

28. Oddeliteľnosť

Ak súd kompetentnej jurisdikcie uzná akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok za neplatnú, protiprávnu alebo právne nevykonateľnú, potom bude takáto časť oddelená od ostatných častí Zmluvných podmienok, ktoré ostávajú naďalej platné a účinné v plnej miere povolenej zákonom.

29. Postúpenie

29.1. Budeme oprávnení voľne postúpiť naše práva a povinnosti podľa týchto Zmluvných podmienok akejkoľvek tretej strane a váš súhlas s takýmto postúpením sa pokladá za nadobudnutý z titulu týchto Zmluvných podmienok.

29.2. Bez nášho predošlého písomného súhlasu nesmiete postúpiť žiadne z vašich práv a povinností podľa týchto Zmluvných podmienok tretím stranám.

30. Spory

30.1. Akékoľvek sťažnosti k Službám nám musia byť adresované v prvom rade kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu.

30.2. Akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo v spojitosti s týmito Zmluvnými podmienkami, okrem iného, spory v súvislosti s ich platným uzatvorením, existenciou, stratou platnosti, porušením, vypovedaním alebo invaliditou budú v konečnom dôsledku podané a riešené na anglických súdoch, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon EÚ. Pred podaním sporu na súd sa vy a my budeme snažiť vyriešiť tento spor priateľskými rokovaniami.

31. Rozhodné právo

Váš Účet je aktívny v Anglicku a tieto Zmluvné podmienky budú upravované a interpretované podľa a v súlade s anglickým právom.